Skip to content

Regulamin Sklepu Internetowego

 

Sklep Internetowy dba o prawa Konsumenta. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do Konsumentów albo do przedsiębiorców.

Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego ENGLOPOLIS przez ENGLOPOLIS ANNA ĆWIKŁA, ul. Mickiewicza 61, 37-300 Leżajsk, NIP: 8161712810, REGON: 520133141.

2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej kontakt@englopolis.com;

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej englopolis.com w sposób umożliwiający w każdej chwili użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.

§ 2

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Cena – określona w funtach brytyjskich kwota brutto (uwzględniająca podatek VAT) należna Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową sprzedaży na odległość;
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, działająca przez osobę umocowaną, która zaakceptuje Regulamin w celu zawarcia umowy sprzedaży na odległość. W przypadku gdy Klientem jest osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie zakupu w Sklepie oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy;
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
  z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, prowadzone przez Sprzedawcę za pośrednictwem których Klient może uzyskać informacje o Towarze oraz kupić Towar;
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego;
 6. Sprzedawca – ENGLOPOLIS ANNA ĆWIKŁA, ul. Mickiewicza 61, 37-300 Leżajsk, NIP: 8161712810, REGON: 520133141;
 7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów, które Klient może nabyć w Sklepie internetowym za zapłatą Ceny;
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 9. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną;
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 3

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.

3. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi  do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 4

Usługi

1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:

 • przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,
 • udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie,
 • świadczeniu usługi Newsletter,
 • nawiązaniu kontaktu ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy.

2. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni  w tygodniu.

3. Umowa:

 • o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu,
 • o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,
 • o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu  z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter,
 • o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony  i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.

4. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Klienta, który dokonał subskrypcji.  

5. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem  14-dniowego terminu wypowiedzenia.

§ 5

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

2. Za pośrednictwem formularza Zamówienia oraz poczty elektronicznej, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

3. Złożenie Zamówienia następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko oraz adres e-mail.

4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

5. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 • opisu przedmiotu Zamówienia,
 • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów wraz z podatkami,
 • sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
 • wybranej metody,
 • danych kontaktowych Klienta,
 • danych do faktury

7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą podsumowanie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e  mail.

11. Składanie Zamówienia oraz umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

12. Klient może wybrać następujące metody płatności: płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu płatności:

 • a) Przelewy24;
 • b) PayPal.

13. Na Produkty zamówione w Sklepie internetowym wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT.

§ 6

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Termin 14-dniowy liczy się w przypadku umowy o świadczenie Usług – od dnia jej zawarcia.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku udostępnienia pliku do pobrania i potwierdzeniu przez Klienta przed pobraniem zawartości, iż akceptuje, że 14-dniowe prawo do odstąpienia od zamówienia nie obowiązuje.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.

§ 7

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu  i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Englopolis ANNA ĆWIKŁA, ul. Mickiewicza 61, 37-300 Leżajsk, NIP: 8161712810, REGON: 520133141, kontakt@englopolis.com.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

§ 8

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest ENGLOPOLIS ANNA ĆWIKŁA, ul. Mickiewicza 61, 37-300 Leżajsk, NIP: 8161712810, REGON: 520133141.

2. Dane osobowe zbierane są w celu:

 • realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1),
 • marketingu bezpośredniego administratora,
 • dochodzenia roszczeń z tytułu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

3. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim.

4. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego będą przechowywane:

 • dla celu wskazanego w pkt 2a –przez okres do czasu zrealizowania zamówienia,
 • dla celów wskazanych w pkt 2b – do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą,
 • dla celów wskazanych w pkt 2c – do czasu zaspokojenia roszczeń.

5. Klientom Sklepu Internetowego przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.

6. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego prawo do cofnięcia zgody przysługuje w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed  jej cofnięciem.

7. Klientowi Sklepu Internetowego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji zamówienia. Klient Sklepu Internetowego jest zobowiązana/y do ich podania na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1. Konsekwencją odmówienia podania danych jest brak możliwości realizacji zamówienia.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

10. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Sprzedawcy podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Klienta.

11. Dane osobowe Klienta Sklepu Internetowego nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych.

12. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego: w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

13. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się ze Sprzedawcą poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy.

14. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,  a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 9

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami  i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 6 października 2021.

2. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu
nie modyfikuje ich treści i warunków.

3. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną  za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki”  czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Klient zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje. Sprzedawca równocześnie informuje,  że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się Klient:

 • Cookies,
 • Sklep przesyła kupującemu e-maile, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.

4. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę informacji o bezprawnym charakterze treści Sprzedawca podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu i/lub usunięcia takich treści, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczna w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.